Forum KOŚCIÓŁ UNICKI NA HRUBIESZOWSZCZYŹNIE Strona Główna KOŚCIÓŁ UNICKI NA HRUBIESZOWSZCZYŹNIE
Forum dyskusyjne strony hrubieszowscy-unici.prv.pl
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 
Projekt ustawy regulującej spór majątkowy z PAKP

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum KOŚCIÓŁ UNICKI NA HRUBIESZOWSZCZYŹNIE Strona Główna -> Z życia Kościoła greckokatolickiego
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
diakon Piotr UKGKDołączył: 13 Cze 2006
Posty: 205

PostWysłany: Pon Lut 23, 2009 3:05 pm    Temat postu: Projekt ustawy regulującej spór majątkowy z PAKP Odpowiedz z cytatem

http://bip.mswia.gov.pl/portal/bip/178/17921/Projekt_ustawy_z_dnia__2009r_o_uregulowaniu_stanu_prawnego_niektorych_nieruchomo.htmlProjekt
(20.02.2009)

USTAWA

z dnia ..................................... r.


o uregulowaniu stanu prawnego niektórych nieruchomości pozostających we władaniu
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
Art. 1. Nieruchomości wymienione w załączniku do niniejszej ustawy, które przeszły na
własność Skarbu Państwa na podstawie dekretu z dnia 5 września 1947 r. o przejściu na
własność Państwa mienia pozostałego po osobach przesiedlonych do ZSRR (Dz. U. Nr 59,
poz. 318, z 1949 r. Nr 53, poz. 404 oraz z 1969 r. Nr 13, poz. 95), pozostające w dniu wejścia
w życie ustawy we władaniu osób prawnych Polskiego Autokefalicznego Kościoła
Prawosławnego, stają się z mocy prawa własnością tych osób prawnych.

Art. 2. Nieruchomość położona w Bielance zabudowana cerkwią p.w. Opieki Najświętszej
Marii Panny, która przeszła na własność Państwa na podstawie dekretu, o którym mowa
w art. 1, pozostająca w dniu wejścia w życie ustawy we władaniu Parafii Prawosławnej
Opieki Matki Bożej w Bielance, staje się z mocy prawa własnością Archidiecezji Przemysko-
Warszawskiej obrządku greckokatolickiego (bizantyjsko-ukraińskiego).

Art. 3. 1. Za nieruchomość położoną w Przemyślu, zabudowaną cerkwią p.w. Zaśnięcia NMP
oraz za nieruchomość położoną w Wysowej, zabudowaną cerkwią p.w. św. Michała, które
zgodnie z art. 1 zostają przekazane na własność osób prawnych Polskiego Autokefalicznego
Kościoła Prawosławnego władających nimi w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, Skarb
Państwa wypłaci Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej obrządku greckokatolickiego
(bizantyjsko-ukraińskiego) odszkodowanie przeznaczone na zakup ekwiwalentnych
nieruchomości i wybudowanie na nich obiektów sakralnych.

2. Wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 1, zostanie określona w operatach
szacunkowych, wykonanych w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, na
zlecenie ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych
i etnicznych, sporządzonych z zastosowaniem podejścia kosztowego określonego w art. 153
ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r.
Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.1)).
3. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone w terminie 30 dni od dnia
otrzymania przez ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości
narodowych i etnicznych pisemnej akceptacji Metropolii Przemysko-Warszawskiej obrządku
greckokatolickiego (bizantyjsko-ukraińskiego) dla operatów szacunkowych określonych w
ust. 2.
4. W przypadku odmowy przez Metropolię Przemysko-Warszawską obrządku
greckokatolickiego (bizantyjsko-ukraińskiego) akceptacji operatów szacunkowych, o których
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782,

z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220,

poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 369.


mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio art. 157 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami. Minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz
mniejszości narodowych i etnicznych, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnej
odmowy, zleca organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych wykonanie oceny
prawidłowości sporządzenia zakwestionowanych operatów szacunkowych.
5. W przypadku negatywnej oceny przez organizację zawodową rzeczoznawców
majątkowych prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych, o których mowa w ust. 2,
minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych,
w terminie 30 dni od dnia otrzymania oceny, zleca wykonanie nowych operatów.
Art. 4. 1. Za nieruchomość, o której mowa w art. 2, Skarb Państwa wypłaci Diecezji
Przemysko-Nowosądeckiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
odszkodowanie przeznaczone na zakup ekwiwalentnej nieruchomości i wybudowanie na niej
obiektu sakralnego.

2. Wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 1, zostanie określona w operacie
szacunkowym, wykonanym w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, na
zlecenie ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych
i etnicznych, sporządzonym z zastosowaniem podejścia kosztowego określonego w art. 153
ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
3. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone w terminie 30 dni od dnia
otrzymania przez ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości
narodowych i etnicznych pisemnej akceptacji Polskiego Autokefalicznego Kościoła
Prawosławnego dla operatu szacunkowego określonego w ust. 2.
4. W przypadku odmowy przez Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny akceptacji
operatu szacunkowego, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio art. 157 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Minister właściwy do spraw
wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych, w terminie 14 dni od
otrzymania pisemnej odmowy, zleca organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych
wykonanie oceny prawidłowości sporządzenia zakwestionowanego operatu szacunkowego.
5. W przypadku negatywnej oceny przez organizację zawodową rzeczoznawców
majątkowych prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego, o którym mowa w ust. 2,
minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych,
w terminie 30 dni od dnia otrzymania oceny, zleca wykonanie nowego operatu.
Art. 5. Obowiązek zapłaty odszkodowania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 1, ciąży
na Skarbie Państwa. Odszkodowanie jest wypłacane przez wojewodę.

Art. 6. Koszty związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych, o których mowa w art. 3
ust. 2 i 5 oraz w art. 4 ust. 2 i 5, a także koszty związane z ewentualną oceną prawidłowości
ich sporządzenia, zostaną pokryte ze środków budżetu państwa.

Art. 7. Nabycie własności nieruchomości na podstawie art. 1 i 2 jest wolne od podatków
i opłat z tym związanych, a wynikające z tego nabycia wpisy do ksiąg wieczystych oraz
zakładanie tych ksiąg, są wolne od opłat.

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Załącznik do ustawy z dnia ………………..
(poz. …)

WYKAZ
nieruchomości zabudowanych następującymi cerkwiami pozostającymi we władaniu osób
prawnych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, które stają się
z mocy prawa własnością tych osób prawnych:

1) Blechnarka, cerkiew św. św. Kosmy i Damiana;
2) Dziurdziów, cerkiew Narodzenia NMP;
3) Hańczowa, cerkiew Opieki NMP;
4) Kalników, cerkiew Zaśnięcia NMP;
5) Kłokowice, cerkiew Opieki NMP;
6) Konieczna, cerkiew św. Bazylego Wielkiego;
7) Kunkowa, cerkiew św. Łukasza;
Cool Leszczyny, cerkiew św. Łukasza;
9) Młodowice, cerkiew Poczęcia NMP;
10) Morochów, cerkiew Spotkania Pańskiego;
11) Pielgrzymka, cerkiew św. Michała;
12) Przemyśl, cerkiew Narodzenia NMP;
13) Przemyśl, cerkiew Zaśnięcia NMP;
14) Sanok, cerkiew Świętej Trójcy;
15) Szczawne, cerkiew Zaśnięcia NMP;
16) Turzańsk, cerkiew św. Michała Archanioła;
17) Wołowiec, cerkiew Opieki NMP;
1Cool Wysowa, cerkiew św. Michała;
19) Zapałów, cerkiew św. św. Kosmy i Damiana;
20) Zagórz, cerkiew św. Michała;
21) Zdynia, cerkiew Opieki NMP.UZASADNIENIE

Stan dotychczasowy oraz potrzeba wprowadzenia zmian

Projekt ustawy stanowi realizację dyspozycji wyrażonej w art. 49 ustawy z dnia

4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła

Prawosławnego, zwanej dalej „ustawą”, i ma na celu zakończenie utrzymującego się

od dnia wejścia w życie ustawy stanu tymczasowości w zakresie tytułu własności

i użytkowania pounickich obiektów sakralnych, które przeszły na własność Państwa na

podstawie dekretu z dnia 5 września 1947 r. o przejściu na własność Państwa mienia

pozostałego po osobach przesiedlonych do ZSRR (Dz. U. Nr 59, poz. 318), a obecnie

znajdujących się we władaniu osób prawnych Polskiego Autokefalicznego Kościoła

Prawosławnego.

Mając na uwadze między innymi wspomniany wyżej stan tymczasowości Polski

Autokefaliczny Kościół Prawosławny zwrócił się w dniu 15 lutego 2002 r. do Trybunału

Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie zgodności przepisu art. 49 ustawy z art. 25 ust. 1, art. 32

ust. 1 i 2 oraz art. 64 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 2 kwietnia 2003 r. (sygn. akt K 13/02) uznał

między innymi, że art. 49 ust. 1 i 2 ustawy jest zgodny z art. 25 ust. 1 i art. 64 ust 2

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i nie jest niezgodny z art. 32 Konstytucji

Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu podniósł przejściowy

charakter regulacji prawnej zawartej w art. 49 ustawy. Zauważył także, że do momentu

wydania wyroku unormowania przewidziane art. 49 ustawy nie zostały ustanowione.

Trybunał Konstytucyjny zwrócił również uwagę, że ,,w sytuacji, gdy dana sprawa dotyczy

dwóch lub więcej kościołów i związków wyznaniowych niezbędne jest porozumienie ze

wszystkimi zainteresowanymi wspólnotami religijnymi”.

W dniu 30 września 2003 r. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny wniósł

skargę przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Skarga została wniesiona w oparciu o przedstawiony przez skarżący Kościół następujący

stan faktyczny.

W ustawie przyjęto zasadę, że nieruchomości pozostające we władaniu osób prawnych

Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w dniu wejścia w życie ustawy stają

się z mocy prawa ich własnością, jeżeli znajdowały się na nich cmentarze grzebalne lub

obiekty sakralne wraz z obiektami towarzyszącymi (art. 46 ustawy). Od zasady tej


wprowadzono jednak wyjątek, polegający na wykluczeniu nabycia przez osoby prawne
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego własności będących we władaniu
wspomnianych osób prawnych 24 byłych świątyń grecko-katolickich na Podkarpaciu, które
przeszły na własność Państwa na podstawie wyżej wymienionego dekretu z dnia 5 września
1947 r., a były własnością diecezji, parafii, klasztorów lub innych instytucji greckokatolickich
(unickich) Diecezji Przemyskiej obrządku grecko-katolickiego oraz
Administracji Apostolskiej Łemkowszczyzny (art. 49 ustawy). Stan prawny tych obiektów
miał być uregulowany odrębną ustawą, która nie została dotychczas wydana. Podobnych
ograniczeń nie przewidują pozostałe ustawy o stosunku Państwa do innych kościołów
i związków wyznaniowych. Wobec powyższego Prawosławny Metropolita Warszawski
i Całej Polski złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności
z Konstytucją art. 49 ustawy. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 2 kwietnia 2003 r.
nie stwierdził niezgodności kwestionowanego przepisu z Konstytucją Rzeczypospolitej
Polskiej. Następnie pełnomocnik Metropolity Warszawskiego i Całej Polski złożył do
Trybunału Konstytucyjnego wniosek o wznowienie postępowania. Trybunał Konstytucyjny
umorzył jednak postępowanie z powodu niedopuszczalności orzekania, stwierdził bowiem,
że orzeczenia tego Trybunału są ostateczne, a tym samym nie podlegają zaskarżeniu

W oparciu o tak przedstawiony stan faktyczny Polski Autokefaliczny Kościół
Prawosławny zarzucił Rzeczypospolitej Polskiej naruszenie następujących artykułów
Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
(Dz. U. 1993 r. Nr 61, poz. 284):

1) art. 6 § 1, w związku z rzetelnością procedury przed Trybunałem
Konstytucyjnym (pogwałcenie zasady bezstronności sądu w wyniku nie wyłączenia ze
składu orzekającego sędziego, który uprzednio brał udział w procesie uchwalania
zaskarżonej ustawy);

2) art. 9 i 14, w związku z potraktowaniem dóbr Polskiego Autokefalicznego
Kościoła Prawosławnego w sposób odmienny od dóbr innych związków religijnych;

3) art. 13, w związku z brakiem środka odwoławczego od postanowienia
Trybunału Konstytucyjnego o umorzeniu postępowania z powodu niedopuszczalności
orzekania;

4) art. 1 Protokołu 1, w związku z nieprzyznaniem skarżącemu Kościołowi
własności nieruchomości, które posiadał i którymi zarządzał.
W dniu 25 listopada 2005 r. w wyniku wstępnego przeanalizowania pozwu Europejski
Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu zadecydował o zawiadomieniu o pozwie Rady


Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej i poprosił o zgłoszenie swoich uwag do pozwu.

Termin rozprawy przed wspomnianym Trybunałem został wyznaczony na dzień 17 czerwca

2008 r. W toku postępowania uwagi do złożonego pozwu przedstawiła Rada Ministrów

Rzeczypospolitej Polskiej, Kościół Katolicki w Rzeczypospolitej Polskiej obrządku

bizantyjsko-ukraińskiego oraz Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny.

W dniu 13 maja 2008 r. podczas spotkania przedstawicieli Kościoła

Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (reprezentujących obrządki łaciński

i bizantyjsko-ukraiński) i Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

z udziałem przedstawicieli Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej ustalono powołanie

Grupy Ekspertów do spraw wypracowania szczegółów ewentualnego porozumienia

w sprawie nieruchomości, o których mowa w art. 49 cytowanej wyżej ustawy z dnia 4 lipca

1991 r.

W toku prac Grupy Ekspertów, w dniu 10 czerwca 2008 r. doszło do przyjęcia

i podpisania protokołu ustaleń dotyczącego sposobu uregulowania tytułu własności wyżej

wymienionych nieruchomości.

Ustalenia zawarte w tym protokole stanowią podstawę zapisów projektu ustawy.

Mając na uwadze podpisanie wyżej wymienionego projektu ustaleń,

wskazującego na możliwość osiągnięcia w formie ustawy kompromisu w sprawie tytułu

własności spornych nieruchomości, Prawosławny Metropolita Warszawski i Całej Polski

zwrócił się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu o odroczenie

wyznaczonego na dzień 17 czerwca 2008 r. terminu rozprawy. Trybunał ten wyraził zgodę

na odroczenie rozprawy.

Projekt ustawy obejmuje wyłącznie nieruchomości objęte wspomnianym wyżej

protokołem ustaleń Grupy Ekspertów z dnia 10 czerwca 2008 r., na których znajdują się

obiekty sakralne. Nie obejmuje natomiast innych nieruchomości wymienionych

w aneksie do protokołu ustaleń Grupy Ekspertów zgłoszonym przez ekspertów

reprezentujących Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, których dotyczy art. 49

ustawy (na przykład nieruchomości, na których znajdują się cmentarze). Na takie

rozszerzenie porozumienia nie wyraził zgody zwierzchnik Kościoła Katolickiego

w Rzeczypospolitej Polskiej obrządku bizantyjsko-ukraińskiego.

Przedmiot regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Projekt ustawy, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), został udostępniony
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Spraw


Wewnętrznych i Administracji.

Projekt ustawy nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom
Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu celem uzyskania opinii,
dokonania konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt ustawy nie zawiera przepisów technicznych, wobec czego nie podlega
notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.

Ocena Skutków Regulacji

1) Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny

Osoby prawne Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego i Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej obrządku bizantyjsko-ukraińskiego oraz podmioty
współpracujące z tymi osobami prawnymi.

2) Konsultacje

Projekt ustawy poddany zostanie konsultacjom społecznym z władzami Polskiego
Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego i władzami Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej obrządku bizantyjsko-ukraińskiego. Projekt ustawy został
zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz.1414), umieszczony w wersji elektronicznej
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji.

3) Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety
jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie przepisów ustawy wymagać będzie wydatkowania przez Skarb Państwa środków
finansowych na zakup ekwiwalentnych nieruchomości i wzniesienia nowych obiektów
sakralnych za nieruchomości zabudowane budynkami cerkwi, położone w Bielance, Wysowej
i Przemyślu, o których mowa w art. 2 i 3 ustawy. Określenie wysokości niezbędnych środków


finansowych nastąpi na podstawie operatów szacunkowych, sporządzonych przez
rzeczoznawcę majątkowego, z zastosowaniem podejścia kosztowego. Na podstawie
wstępnego szacowania nieruchomości w Przemyślu, Wysowej i Bielance wynika, że ich
orientacyjna łączna wartość to około 760 000 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt tysięcy
złotych). Ponadto przewiduje się, że koszty sporządzenia operatów szacunkowych oraz
ewentualnych umów z organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych w przedmiocie
oceny prawidłowości ich sporządzenia nie powinny przekroczyć 30 000 zł (słownie:
trzydzieści tysięcy złotych). Projekt ustawy nie wywiera wpływu na budżety jednostek
samorządu terytorialnego.

4) Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość,
w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz na sytuację i rozwój regionalny

Projektowana ustawa nie wywiera wpływu na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki,
w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz na sytuację i rozwój regionalny.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
Thomae
Założyciel Forum


Dołączył: 10 Cze 2006
Posty: 126

PostWysłany: Sro Lut 25, 2009 1:42 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

W sieci już o tym projekcie się pisze - http://wiadomosci.onet.pl/1922091,11,mswia_chce_uregulowac_prawo_wlasnosci_spornych_cerkwi,item.html

Uregulowanie prawa własności jest sprawą istotną i może zakończyć długoletnie spory. Skarb Państwa likwidując po II Wojnie Światowej parafie greckokatolickie zajął odebrane świątynie (przejmując je już w 1947r), ludność pozostawiona bez duszpasterskiej opieki szukała jej, z racji "liturgicznego pokrewieństwa" w prawosławiu, które miało możliwość prowadzenia duszpasterstwa, w przeciwieństwie do szkalowanego wówczas Kościoła Katolickiego, którego wschodni obrządek został przez komunistów do 1957 roku prześladowany, następnie do 1989 tolerowany w obrębie Kościoła Rzymskokatolickiego, zaś obecnie, od 20 lat powoli odradza się. Odrodzić się jednak nie będzie w stanie, gdy władza państwowa, będąca kontynuatorką władzy, która powinna obecnie sprawiedliwie zwrócić nieprawnie zagarnięte świątynie (o innych nieruchomościach nie wspominając), przekazuje je pod administrację prawosławną.
Kryterium tutaj stanowi to, że prawosławni od 50 lat administrują tymi obiektami zazwyczaj i już z samego "prawa zasiedzenia" mogą domagać się ich przyznania, jednakże zapomina się o tym, że państwo pozwoliło im korzystać z tych świątyń po uprzednim bezprawnym zagarnięciu ich grekokatolikom! Kościół Katolicki nie otrzymał żadnej rekompensaty...
Jednakże obecna społeczność parafii prawosławnych, których projekt ustawy dotyczy, to grekokatolicy, którzy nie mogli użytkować swoich świątyń po 1947 w macierzystym rycie. Nawet po "odwilży" i powrotach na ojcowiznę po 1957 roku, gdy istniała możliwość sprawowania kultu w ramach Kościoła Rzymskokatolickiego, nie zezwolono tej ludności na przejęcie świątyń. Rozbieżność kulturowa i przywiązanie do wschodniochrześcijańskiej tradycji była silniejsza niż niezrozumiała dla wielu "głęboka" teologia, więc należy zrozumieć ludność, która nie odnajdując się w liturgii zachodniej przyjęła (będące wówczas jedyną alternatywą) prawosławie. Jak czas pokazał, nie zrusyfikowali się oni przez to, lecz zachowali dawną tradycję.
Zgodnie z Prawem Kanonicznym mogą oni powrócić obecnie do macierzystego wyznania...
Niestety, nie mają jak powrócić, gdyż nie ma możliwości reaktywowania dawnych parafii greckokatolickich, gdyż ich majątek i świątynie są w użytkowaniu parafii prawosławnych.

Niemniej jednak należy zadać sobie pytanie, czy nawet jeśli by powstała parafia greckokatolicka, to ludzie będą chcieli do niej powrócić?
Jak pokazuje przykład Komańczy, po reaktywowaniu parafii greckokatolickiej, część pozostało przy prawosławiu. Dlatego też nie za pomocą ustawy i Skarbu Państwa jako rozjemcy (który najpierw namieszał, a teraz nieudolnie próbuje naprawiać). Myślę, że powinno zacząć się od akcji informacyjnej wśród ludności zamieszkującej teren parafii, oraz przeprowadzenie referendum, w którym ludzie określili by do jakiego wyznania chcą należeć i jakiemu świątynię przekazać. Bo przecież dla Kościoła majątkiem są właśnie ci ludzie, bo co mu po pustych świątyniach? Zresztą irracjonalne było by odbieranie świątyń na terenie, gdzie stały by puste, lub otwierane tylko podczas święta patronalnego danej cerkwi.
Dlatego też "odgórne" regulacje nie są najlepszym rozwiązaniem.

Inną kwestią jest przekazywanie miejsc kultu, które moim prywatnym zdaniem, powinny zostać pod wspólnym nadzorem Prawosławnych i Kościoła Katolickiego (obu rytów) i pozostać ekumeniczne, aby każde z wyznań i obrządków miało możność sprawowania kultu. Myślę, że nawet w sytuacji przejęcia ich przez jedną stronę sporu, powinno się zaznaczyć, że nie należy utrudniać kultu drugiej ze stron. W innym przypadku nie ma mowy o sprawiedliwym podziale.

Co do cerkwi w Bielance, należy żywić nadzieję, że nadal pozostanie miejscem kultu dla katolików obu rytów, oraz prawosławnych, mimo przejęcia jej pod zarząd greckokatolicki, tak jak np. w Hrebennem, gdzie udostępniana jest rzymskim katolikom. Mimo wzajemnych animozji należy bowiem dążyć do uświęcenia wiernych, bo przecież Цього Самого, Єдиного Бога всі ми славимо...

Gdyby tak Kościół (Rzymskokatolicki na Chełmszczyźnie i Podlasiu) miał Cerkwi Prawosławnej zwrócić świątynie, które wznieśli prawosławni, to w wielu katolickich parafiach powstały by sytuacje, które Panu Bogu miłe by nie były.
Dlatego też należy każdą ze spraw rozwiązać indywidualnie, po wnikliwej analizie i konsultacjach społecznych.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum KOŚCIÓŁ UNICKI NA HRUBIESZOWSZCZYŹNIE Strona Główna -> Z życia Kościoła greckokatolickiego Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Możesz dodawać załączniki na tym forum
Możesz ściągać pliki na tym forumZałóż forum phpbb2 lub phpbb3 za darmo na Forumoteka.pl

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group